Aktualności

01 Styczeń 2017Informacja dotycząca zmian w przepisach od 1.01.2017r.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy transakcjach, w których stronami są przedsiębiorcy, obowiązuje limit 15.000 zł dla płatności gotówkowych, a te powyżej wskazanej kwoty muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Naruszenie tego obowiązku spowoduje, że płatność nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu,

Minimalna płaca brutto 2.000,00 zł,

Najniższa stawka za godzinę pracy 13,00 zł (dot. umowy zlecenia),

Dokumentowanie czasu pracy zleceniobiorców oraz samozatrudnionych (przechowywanie dokumentacji minimum 3 lata),

Zróżnicowanie kwoty wolnej w zależności od wysokości podstawy opodatkowania,

Podwyższenie limitu do VAT do 200.000 zł,

Rozszerzenie objęcia odwrotnym obciążeniem części robót budowlanych (szczególnie przez podwykonawców),

Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT w formie elektronicznej przez podatników zarejestrowanych jako VAT-UE,

Składanie deklaracji podsumowujących co miesiąc,

Stawka podatku 15% CIT dla małych podatników,

Zwroty podatku VAT w terminie do 25 dni obowiązują jeżeli:

  • wota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
  • podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (chodzi o zgłoszenie identyfikacyjne składane na formularzu CEIDG-1, NIP-2, NIP-7 lub NIP-8) rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
  • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio dany okres rozliczeniowy był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje VAT-7/VAT-7K.

Obowiązek wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych przez małych przedsiębiorców od 1.01.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. przez mikro przedsiębiorców.


Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.