Aktualności

12 Listopad 2019Zmiany w podatkach

Kasy fiskalne:

Od stycznia 2020 rozpocznie się stopniowa wymiana kas fiskalnych na kasy online, będzie to przebiegało etapami: W pierwszej kolejności czyli od stycznia 2020 zobowiązani są do wymiany kas fiskalnych: – świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym wymiany opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, – sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od lipca 2020: – świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki, – usługi krótkotrwałego zakwaterowania, – sprzedaż węgla brykietu, paliw stałych przeznaczonych do celów opałowych
Od stycznia 2021dla świadczenia usług: – fryzjerskich, – kosmetycznych i kosmetologicznych, – budowlanych, – w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, – prawniczych, – związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej-wyłacznie w zakresie wstępu. Pozostałe grupy od stycznia 2024, do tego czasu można stosować kasy z elektronicznym zapisem kopii. Dla grup które zgodnie z rozporządzeniem muszą wymienić kasę fiskalna przewidziana jest ulga 90% wartości kasy nie więcej niż 700,00 zł.

Przypominam jeszcze o oświadczeniach obowiązujących od 31 maja 2019, Podatnik jest zobowiązany zapoznać osoby prowadzące ewidencję (sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej) o zasadach rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz o konsekwencjach nieprzestrzegania tych zasad.


Biała lista

Na ostatnim szkoleniu uzyskałam informacje, że banki przesyłają z automatu wyciągi bankowe nasze prywatne jak i z działalności do Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie są przepuszczane przez specjalne systemy informatyczne i analizowane pod kątem oszustw podatkowych. Dla przykładu: do urzędu wezwano mężczyznę na którego konto wpływało dużo drobnych kwot pod hasłem wpłata, musiał to wyjaśnić co to są za przelewy, okazała się, że to koledzy z pracy oddają mu pieniądze za obiady, które zamawiał w ich imieniu. Bardzo proszę o sprawdzenie swoich danych oraz numerów rachunków bankowych firmowych na białej liście, czy są aktualne, jeżeli nie, trzeba dokonać zmiany bo będą kary. Na białej liście muszą się też pojawić nr rachunków bankowych: rozliczeniowych, pomocniczych, lokat terminowych, oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe z wyłączeniem rachunku VAT. Jeżeli w nowym roku zapłacimy kwotę 15.000,00 i więcej na rachunek nie znajdujący się na białej liście (mówimy o podatniku od którego otrzymamy fakturę zarejestrowanego jako podatnik VAT bo biała lista dedykowana jest dla podatników VAT) to zakup ten nie będzie stanowił kosztu podatkowego. Biała lista obowiązuje od września, od tego momentu jesteśmy zobowiązani sprawdzać konta naszych kontrahentów, sankcje zaczną obowiązywać od stycznia 2020, jednak zakup dokonany od września 2019, który kosztem będzie w nowym roku (mówimy tu o środkach trwałych, inwestycjach) zapłacony na rachunek nie widniejący na białej liście, nie będzie mógł być kosztem podatkowym, chyba, że w ciągu 3 dni zawiadomimy o tym fakcie Naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury. Jeżeli mamy fakturę od kontrahenta zarejestrowanego do polskiego VAT to jego konto też musi być na białej liście- obowiązują te same zasady co polskiego podatnika.

Jeżeli zapłacimy na rachunek spoza białej listy kwotę to zakup nie będzie kosztem uzyskania i nie będziemy ponosić odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe naszego kontrahenta w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tą należność (naszą fakturę).

Sposobem na uniknięcie odpowiedzialności jest zapłata metodą podzielonej płatności, lub zawiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.


Faktura uproszczona, paragon do faktury

Jeżeli otrzymamy paragon z naszym nr NIP do wartości brutto 450,00 to ten paragon traktowany jest jak faktura, nie można wystawić do tego paragonu faktury gdyż będzie to traktowane jako pusta faktura i grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do 25 lat. Od nowego roku do paragonu na rzecz firm nie można wystawiać faktur z wyjątkiem gdy na paragonie jest nip i wartość paragonu przekracza 450,00 brutto. Osoba prowadząca działalność musi od razu podjąć decyzje czy chce fakturę. Ta sytuacja nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności dla nich można do paragonu wystawić fakturę.


Podzielona płatność czyli split payment

Od listopada 2019 nie ma już odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji krajowych, zamiast tego pojawiło się split payment. Przy wystawieniu faktury na wartość od 15.000,00 brutto w której sprzedawane są towary lub usługi z załącznika 15 (towary wrażliwe) chodzi w szczególności o płatności za: • paliwa, • stal, wyroby stalowe, • złom, odpady, • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź), • folię stretch, • tablety, smartfony, konsole, • usługi budowlane, • części i akcesoria do pojazdów silnikowych, • węgiel i produkty węglowe, • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria. Obowiązkowo musimy ująć na fakturze informację: mechanizm podzielonej płatności. Jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujęcia na fakturze słów”mechanizm podzielonej płatności” a tego nie uczynimy to grozi nam sankcja w wysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze.

Jeżeli jesteśmy nabywcą towarów lub usług wrażliwych z załącznika nr 15 do ustawy o VAT a wartość faktury jednorazowej lub jeżeli faktura jest elementem większej transakcji np. umowa na czas określony wynoszącej 15.000,00 musimy dokonać zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli kupujemy towar(nie ma tu usług) z załącznika 15 to ponosimy odpowiedzialność solidarną bez względu na wartość towaru chyba, że zastosujemy mechanizm podzielonej płatności. Split peyment dotyczy tez faktur zaliczkowych oraz proform. Można dokonywać zbiorczych przelewów przy metodzie podzielonej płatności gdy: – faktury od jednego dostawcy/wykonawcy, – dotycza okresu dłuższego niż 1 dzień a krótszego niż 1 miesiąc, – cała kwota wynikająca z faktur płacona jest w ramach split payment.


Wyksięgowywanie z kosztów po 90 dniach

Od nowego roku wchodzi przepis iż po upływie 90 dni od terminu zapłaty będzie trzeba wyksięgowywać faktury z kosztów podatkowych. Przepis ten obwiązuje obecnie już w podatku VAT. Proszę o informacje, o zapłacie faktury po upływie 90 dni od terminu zapłaty, gdyż biuro nie jest w stanie wyłapać takich informacji.


Konta podatkowe

Od stycznia 2020 każdy podmiot, podatnik będzie miał swoje indywidualne konto podatkowe, tak jak jest to w ZUS.


Zmiany w WDT

WDT i stawka 0% VAT od 1 stycznia 2020 r. - według rozporządzenia sprzedawca powinien dysponować albo dwoma dowodami z GRUPY A, albo jeden z GRUPY A i jeden z GRUPY B żeby uznać transakcję za WDT. Od 2020 r. dla WDT niezbędne będą numer VAT-UE i dokumenty potwierdzające transakcję. Dowody wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów to dokumenty, które są akceptowane jako dowód wysyłki lub transportu: a) dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów; b) dokumenty dodatkowe: 1. polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów; 2. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia; 3. poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim. Dla opodatkowania WDT stawką 0% konieczne będzie posiadanie aktywnego numeru VAT-UE przez nabywcę i wykazanie dostawy w informacji VAT-UE przez dostawcę.